۱
انتخاب نوع خرید
۲
فرایند خرید
۳
اطلاعات خریدار
۴
نحوه ارسال
۵
تایید نهایی